لینک ها و اطلاعات

ما برای شما لینک های انترنیتی فراهم ساختیم تا شما بتوانید استفاده کنید،که زندگی برای شما در کلن اسان شود. این لیست در اینده ادامه میگیرد.

 

 

عومومن:

-       اطلاهات برای پناهینده گان با کمکهای روزمره در این جا یافت میشود

                                                     www.stadt-koeln.de     

 

اطلاهات برای کار و کمکه مالی در انجا یافت میشود   

                www.koelner–fluechtlingsrat.de   

   کمک های مالی برای  کوچ کشی:  

                                                                         www.buergerstiftung-koeln.de

 

اموذش زبان :

کرسهای زبان، کرسهای الفبا و ینترگرتسیون از خانه زبان در کتابخانه-                                    

                                                                                                 www.sprachhaus.com

کمک زبان انلینی: 

                                                                                   www.bundessprachenamt.de

 

کمکه روزمره:  

گشتن درمرکزه شره کلن-   

                                                                                        www.freewalkcologne.com

کمک در ارتباط با سوال های پزشکی-  

                                                                                     www.apothekenumschau.de

قانون های دوچرخه سواری در خیابان-  

                                                                                                         www.adfc-nrw.de

کمک های پزشکی اجل-  

                                                       http://www.antonius-koeln.de/index.htm

یا در بیمارستان اونیورزیتت-  

                                                                                             https://www.ukkoeln.de

فراغت:   

رسمی برای کودکان-  

                                                                        www.illustratorenfuerflüchtlinge.de

 

لیست برای سرگرمیهاه پناهدگان-    

                                                                                             www.globaleslernen.de

بازی با اوکولهله:   

                                                                                           www.w-u-o.de/tag/koeln