در باری شبکه "ما"                                       

 ما یک گروه از همسایگان از حل و فصل انگلیسهای سابق در شهره کلن رادرتال هستیم که سراسره خیابانه فریتس-انکه-فالکسپدک قرار داریم. پیر و جوان در شبکه ما قرار میگیرند: از حرفه های مختلف، با تجربیات و ایده های مختلف. همه با هم ،کمک و مراقبت از پناهندگان در منطقه ما میکنند. ما در رادرتل به همه خوش امدید میگویم. ما می خواهیم به پناهندگان برای شروع در منطقه و در شهرستان ما  کمک کنیم تا  آنها بتانند یک زنده گی تازه را شروع  کنند: با تجمعات شاد و جلسات، جشن مشترک، همراه در روش های رسمی یا اداری، کمک های مالی فوری، زمان برای بازی، یادگیری زبان، و بیشتر... .                                                                                

 چون: زنده گی در تنوع با ملیت های مختلف به زنده گی و روزمره ما خوب طعسیر میذارد،  ما خوش آمدید خود را در درب جلو خانه  آغاز می کنم!                                                    

 

 

        این محله ما است                                                                 

رادرتال در جنوب شهر کلن غرار دارد. آن است که توسط تعداد زیادی از طبیعت، درختان قدیمی و فضای سبز گسترده ای مشخص، با پارک زیباه فریتس-انکه-فالکسپارک، که در آن شما می توانید پیاده روئ کنید  و درانجا  ساختمان هائ بزرگ با خانه های تک و چند خانوادگئ قرار دارد.  در منطقه ما یک  ساختمان محل اقامت  ذکر شده است که درانجا قبلا ایستگاه های رادیویی انگلیسی قرار داشت. رادرتال به خوبی به مرکز شهرستان کلن متصل است: با اتوبوس 132 از ایستگاه بونهر     شترسه و 133 از بروهلر شترسه به 25  دقیقه میشه رسید.