اوقات فراغت و فرهنگ

 

 

گشتن در فظای رادرتال خوش انگیز است، چون در فظای سبز قرار دارد.  زمین های بزرگ برای  بازی و پیاده روی دارد. تیم های فوتبال وجود دارد که انجا اموزش می کنند. شپیل پلتس بزرگی که تازه اقاز شوده، برای شما و خانهواده تان خوب می باشد. به خصوص در نزدیکه اب رهین به منتقه رودنکیرشن تفری کردن زیبا است. رودنکیرشن با اتوبوس 130 خوب پیدا است.  اما موازب باشید، که شناه کردن در اب رهین ممنوع است. اگر میخاید شناه کنید، به استخ سالشتاکر بروید. انجا برای اطفل وبزرگ سالان موقیت خوبی دارد. اوتوبوس 130 در مقابل استخ قرار میگیرد.

                      (http://www.koelnbaeder.de/bad/zollstockbad.html)

 

 مرکذ شهره کلن موقعت های زیادی دارد که شما را با فرهنگ اشنا بسازد. به خوصوص برای شما شهروندان جدید موزیم مرکذ کلن،که به نامه سایگ حوض یاد می شود، بسیار جالب می   باشد، که تاریخ کلن را نشان  میدهد.   .                                                                                      

       (http://www.museenkoeln.de/koelnischesstadtmuseum/default.aspx?s)

 

"شبکه ما" اطفال و نو جوانان را به استخ و یا موزیکل همرای میکند. خواست ما با هم بودن میباشد تا روز هارا با سرگرمی سپری کنم.